PCB

Vi tar som alltid ett helhetsansvar för PCB-sanering

PCB användes mellan 1956 – 1973 i bland annat fog och golvmassor vid nybyggnation eller renovering av fastigheter och industribyggnader. PCB finns även i en del elektriska komponenter från samma tid.
När man blev medveten om effekterna av PCB i miljön förbjöds PCB 1972 i öppen användning i Sverige. Sedan dess har man alltså inte fått montera fogmassa med PCB i fogar eller lägga in golvmassa med innehåll av PCB. Förbud mot viss annan användning (t ex i elektriska komponenter) infördes 1978 och totalförbud infördes 1995. PCB-halterna har nu minskat i miljön men minskningen har planat ut under de senaste åren, och det är därför viktigt att stoppa den spridning av PCB till miljön som fortfarande pågår.

Reglerna för PCB-sanering och inventering

Reglerna för PCB-inventering och sanering av byggnader (Förordning 2010:963) är mycket tydliga och gäller från den 16 augusti 2010.

Inventering

Fastighetsägare måste inventera byggnad som är uppförd eller renoverad under åren 1956 – 1973 och senast 30/6 – 2008 redovisa inventering och åtgärdsplan för tillsynsmyndigheten.

Sanering

All PCB i fogmassor och golvmassor med mer än 0,05 viktprocent (500 ppm) skall saneras och åtgärdas enligt nedan:

 

PCB (Poly Chlorerad Bifenyl) är ett cancerframkallande miljögift som också skadar immunsystemet, mag- tarmkanalerna, A-vitaminupptaget och vår förmåga att få friska barn. Det är tyvärr också så illa att PCB aldrig bryts ner utan kommer in i naturens kretslopp och fortsätter skada levande organismer långt in i framtiden!

BYGGNADSTYPByggnads-/RenoveringsårSista saneringsdatum
Fastigheter1956 - 196930/6 2014
Fastigheter1970 - 197330/6 2016
Industribyggnader1956 - 197330/6 2016
öVRIGT
Invändiga fog och golvmassor med PCB30/6 2016

Inventering av PCB

PCB-inventering är svårt, kräver noggrannhet och dokumentation och lång erfarenhet. Det viktiga resultatet ska vara absolut tillförlitligt och bilda en bra grund för saneringsarbetet.

Inventeringsgången

Vi inventerar alla förekomster av PCB: fog- och golvmassor, isolerglas, kondensatorer, mark m.m. Prover från fogar, golv och mark dokumenteras med situations- och detaljbilder. Vid ev. förekomst av PCB upprättas åtgärdsplan tillsammans med kund. Isolerglas och kondensatorer dokumenteras och märks inför framtida destruktion.

Vi sköter de löpande kontakterna med kommunernas miljökontor och all dokumentation redovisas till uppdragsgivaren i digital form och på papper. All yta mäts noggrant upp för att ge uppdragsgivaren en prisbild vid en eventuell kommande sanering.

Sanering av PCB

Vårt saneringsarbete vid förekomst av PCB sker helt i enlighet med gällande riktlinjer. Vi tar som alltid ett helhetsansvar och sköter planering, sanering samt mellanlagring och destruktion av PCB-avfall hos Fortum Waste Solution i Kumla. Likaså sköter vi all dokumentation samt all kontakt med kommunens miljökontor.

Löpande dokumentation som dagböcker och egenkontroller finns alltid på arbetsplatsen för kontroller internt, av kund eller miljökontorets personal. Regelbundna byggmöten genomförs där allt redovisas. Avvikelser dokumenteras med foto och redovisning.

Kontakta oss

0705-74 60 60
0706-12 12 70

Svensk Kvalitetssanering AB
Oskarsvägen 38
702 14 Örebro

Filialer i Bromma, Stockholm & Malmö

Email
info@kvalitetssanering.se

Våra saneringstjänster

PCB-sanering

Vi tar som alltid ett helhetsansvar och sköter planering, sanering samt mellanlagring och destruktion av PCB-material hos Fortum Waste Solution. Likaså sköter vi all dokumentation samt all kontakt med kommunens miljökontor.

Asbestsanering

Alla våra sanerare har högsta utbildning - nivå A, vilket innebär kompetens för alla typer av asbestsanering. Vi har samtliga erforderliga tillstånd från Arbetsmiljöverket och följer kvalitetssäkring enligt SANKVAL-PRO

Marksanering

Vi genomför allt från provtagningar och rådgivning till totalentreprenad inklusive deponering av kontaminerad jord, återfyllnad och efterkontroller. Vi upprättar åtgärdsprogram ofta i nära samarbete med miljöförvaltningar.

Klorparaffiner

Klorparaffiner är giftiga ämnen som bland annat kan finnas i byggprodukter som mjukgörare i förseglingsmassor i isolerrutor, fogmassor och golvmattor av PVC. I fogmassor har dessa i vissa fall använts i stället för PCB även efter att PCB hade förbjudits.

Social sanering

Vi återställer de förorenade miljöerna till bruksskick. Våra sanerare har fullständig skyddsutrustning, kunskap om, och tillgång till rätt kemikalier och utrustning för att på säkraste sätt ta hand om social sanering.

Fasadtvätt

Vi har ett komplett system avsett för rengöring där stora krav på resultat ställs. 
Systemet innehåller ett 20-tal produkter. Allt från rengöring och borttagning av alger, mossa, mögelsvamp, kalk-, rost-, salt- och oxidlösare m.m. 

Vi använder oss av TCS-systemet.