Klorparaffiner

Vi sanerar klorparaffiner på rätt sätt!

Klorparaffiner är giftiga ämnen som bland annat kan finnas i byggprodukter, t ex som mjukgörare i förseglingsmassor i isolerrutor, fogmassor och golvmattor av PVC. I fogmassor har klorparaffiner i vissa fall använts i stället för PCB både före och efter att PCB hade förbjudits. Om man fått veta att fogmassor eller plastmattor som ska tas bort innehåller klorparaffiner skall skyddsåtgärder vidtas, se nedan. Klorparaffiner är mindre giftiga än PCB, men särskilt de kortkedjiga ska man skydda sig mot.

Egenskaper och förekomst av klorparaffiner

Kortkedjiga klorparaffiner (SCCP) är de farligaste och har egenskaper som kan medföra allvarliga och bestående effekter på människors hälsa och miljön.

Mellankedjiga klorparaffiner (MCCP) är mindre farliga än de kortkedjiga. Användningen av båda dessa typer har minskat kraftigt under 1990-talet, främst efter 1996. Klorparaffiner i PVC-mattor slutade i Sverige att användas 1996. 
I fogmassor har klorparaffiner i vissa fall använts i stället för PCB både före och efter att PCB hade förbjudits. Klorparaffiner kan därför finnas t ex i fogmassor och förseglingsmassor i isolerrutor. 

Riskerna vid bearbetning kräver personlig skyddsutrustning som vid PCB-sanering och även skydd för omgivningen och den yttre miljön på samma sätt som vid PCB-sanering.

Ej krav på slipning

Naturvårdsverket ställer inga generella krav på att fogkanterna ska slipas då fogmassan skurits bort. Men om det skulle visa sig att det vandrat in klorparaffiner i intilliggande material så kan slipning vara aktuellt.

Avfallshantering

Fogmassor med klorparaffiner innehållande mer än 2 500 mg/kg (0,25 %) för SCCP/MCCP ska de behandlas som farligt avfall. (Kan jämföras med PCB som är farligt avfall vid halter över 50 mg/kg). Om det finns både SCCP och MCCP har halter över 1 000 mg/kg ska halterna för de båda föreningarna summeras. Annars räknas bara det som överstiger 1 000 mg/kg.
Ex 1: 1200 ppm SCCP och 1500 MCCP blir då 2700 ppm och blir farligt avfall.
Ex 2: 2400 ppm SCCP och 900 MCCP blir 2400 ppm ihop och räknas inte som farligt avfall.

Om halten av kortkedjiga klorparaffiner (SCCP) ligger över 10 000 mg/kg (1 %) ska avfallet dessutom hanteras enligt POPs-förordningens krav på destruktion. Det innebär förbränning av avfallet hos Fortum Waste Solutions i Kumla. Där förbränns klorparaffinhaltigt material i samma anläggning som PCB.

Kontakta oss

0705-74 60 60
0706-12 12 70

Svensk Kvalitetssanering AB
Oskarsvägen 38
702 14 Örebro

Filialer i Bromma, Stockholm & Malmö

Email
info@kvalitetssanering.se

Våra saneringstjänster

PCB-sanering

Vi tar som alltid ett helhetsansvar och sköter planering, sanering samt mellanlagring och destruktion av PCB-material hos Fortum Waste Solution. Likaså sköter vi all dokumentation samt all kontakt med kommunens miljökontor.

Asbestsanering

Alla våra sanerare har högsta utbildning - nivå A, vilket innebär kompetens för alla typer av asbestsanering. Vi har samtliga erforderliga tillstånd från Arbetsmiljöverket och följer kvalitetssäkring enligt SANKVAL-PRO

Marksanering

Vi genomför allt från provtagningar och rådgivning till totalentreprenad inklusive deponering av kontaminerad jord, återfyllnad och efterkontroller. Vi upprättar åtgärdsprogram ofta i nära samarbete med miljöförvaltningar.

Klorparaffiner

Klorparaffiner är giftiga ämnen som bland annat kan finnas i byggprodukter som mjukgörare i förseglingsmassor i isolerrutor, fogmassor och golvmattor av PVC. I fogmassor har dessa i vissa fall använts i stället för PCB även efter att PCB hade förbjudits.

Social sanering

Vi återställer de förorenade miljöerna till bruksskick. Våra sanerare har fullständig skyddsutrustning, kunskap om, och tillgång till rätt kemikalier och utrustning för att på säkraste sätt ta hand om social sanering.

Fasadtvätt

Vi har ett komplett system avsett för rengöring där stora krav på resultat ställs. 
Systemet innehåller ett 20-tal produkter. Allt från rengöring och borttagning av alger, mossa, mögelsvamp, kalk-, rost-, salt- och oxidlösare m.m. 

Vi använder oss av TCS-systemet.