ASBESTSANERING

Säker asbestsanering utförd på rätt sätt

Asbest är ett förrädiskt ämne som har varit totalförbjudet sedan 1982. Ändå är det fortfarande mycket vanligt vid rivning av gamla hus vilket innebär stora risker om inte saneringen utförs på rätt sätt. Svensk Kvalitetssanering har den kunskap och erfarenhet som krävs – kontakta oss för mer information.

Viktigt med analys redan innan rivning!

Asbestdamm får under inga omständigheter spridas bland människor då ämnet aldrig helt lämnar kroppen och kan åsamka lidande under lång tid och i värsta fall cancer. I många fall kan man inte veta om en byggnad innehåller asbest. Det gör att man måste ta prover som analyseras innan arbetet sätter igång.

Säker asbestsanering är ett lagkrav

Tyvärr sker alltför många asbestsaneringar utan tillstånd, vilket kan ge höga sanktionsavgifter för utförare och/eller beställare, samt risken med oseriösa sanerare som inte hanterar och omhändertar det asbesthaltiga avfallet på rätt sätt och som därigenom innebär en risk för tredjeman. Vänd dig istället med förtroende till oss. Vi utför konsultationer, provtagningar, asbestinventering och asbestsanering. Vi förpackar dessutom asbestavfallet på säkert sätt och utför transport till godkänd deponi.

Efter utförd asbestsanering skall du tryggt kunna vistas i de sanerade utrymmena, något som borde vara en självklarhet men i många fall inte är det. Därför är det oerhört viktigt att satsa på en seriös aktör med kunnande och rätt förutsättningar för att utföra en säker sanering!

Var finns asbest?

De vanligaste ställen man kan hitta asbest på är eternitfasad, tak, kakel och klinker i fix och fog, ventilation, svartlim i golvmattor samt rörböjar och som tillsats i murbruk. Oftast förekommer asbest i fastigheter uppförda före 1979 men kan förekomma i yngre byggnader.

Varför är asbest så vanligt?

Asbest har använts sedan långt tid tillbaka tack vare materialets höga hållfasthet och smidighet. Asbest tål värme och hetta, är ljud- och värmeisolerande och är kemiskt beständigt, vilket innebär att materialet har hög motståndskraft mot kemikalier.

Om Svensk Kvalitetssanering och vår asbesthantering

För att vara bäst även på asbestsanering har vi spetskompetens, specialutbildning samt proffsutrustning för bästa möjliga effekt. Alla våra sanerare har högsta utbildning – vilket innebär kompetens för alla typer av asbestsanering. Vi har samtliga erforderliga tillstånd från Arbetsmiljöverket vilket betyder att vi följer deras direktiv och genomför arbetet helt enligt vårt kvalitetssäkringsprogram.
Vi utför professionell asbestsanering i Stockholm / Mälardalen, Örebro / Bergslagen och Malmö / Skåne. Vill du ha hjälp eller har du frågor? Tveka inte att höra av dig till oss.

Kontakta oss

0705-74 60 60
0706-12 12 70

Svensk Kvalitetssanering AB
Oskarsvägen 38
702 14 Örebro

Filialer i Bromma, Stockholm & Malmö

Email
info@kvalitetssanering.se

Våra saneringstjänster

PCB-sanering

Vi tar som alltid ett helhetsansvar och sköter planering, sanering samt mellanlagring och destruktion av PCB-material hos Fortum Waste Solution. Likaså sköter vi all dokumentation samt all kontakt med kommunens miljökontor.

Asbestsanering

Alla våra sanerare har högsta utbildning - nivå A, vilket innebär kompetens för alla typer av asbestsanering. Vi har samtliga erforderliga tillstånd från Arbetsmiljöverket och följer kvalitetssäkring enligt SANKVAL-PRO

Marksanering

Vi genomför allt från provtagningar och rådgivning till totalentreprenad inklusive deponering av kontaminerad jord, återfyllnad och efterkontroller. Vi upprättar åtgärdsprogram ofta i nära samarbete med miljöförvaltningar.

Klorparaffiner

Klorparaffiner är giftiga ämnen som bland annat kan finnas i byggprodukter som mjukgörare i förseglingsmassor i isolerrutor, fogmassor och golvmattor av PVC. I fogmassor har dessa i vissa fall använts i stället för PCB även efter att PCB hade förbjudits.

Social sanering

Vi återställer de förorenade miljöerna till bruksskick. Våra sanerare har fullständig skyddsutrustning, kunskap om, och tillgång till rätt kemikalier och utrustning för att på säkraste sätt ta hand om social sanering.

Fasadtvätt

Vi har ett komplett system avsett för rengöring där stora krav på resultat ställs. 
Systemet innehåller ett 20-tal produkter. Allt från rengöring och borttagning av alger, mossa, mögelsvamp, kalk-, rost-, salt- och oxidlösare m.m. 

Vi använder oss av TCS-systemet.