Miljöinventering – du ska veta vad som finns i väggarna

Jonny Eklund inspekterar byggfogar i Augustenborg, Malmö
Miljöbalken från 1999-01-01 kräver att fastighetsägare äger kännedom om miljösituationen i sina fastigheter. Detta innebär att miljöinventering är en naturlig del av fastighetsförvaltningen.

Professionell och högkvalitativ miljöinventering förutsätter erfarenhet, kunskap och rätt certifieringar – vilket vi naturligtvis har. Som för alla våra andra tjänster ligger vårt kvalitetsledningssystem till grund för metoder och dokumentation. PCB-inventering, asbestinventering såväl som annan miljökartläggning genomföres grundligt då en fastighet kan innehålla många miljöstörande ämnen. Efter avslutad miljöinventering får fastighetsägaren en överskådlig bild av de miljöstörande ämnena som finns i och i anslutning till fastigheten. Vi inventerar självklart i hela Sverige

Dokumentationen kan sedan användas t.ex:
- Inför rivning eller underlag till rivningsplaner 
- Vid om- och tillbyggnation
- Vid avyttring, förvärv eller överlåtelse av fastigheten
- Vid saneringsarbeten så att ämnena tas omhand på ett miljöriktigt sätt 

Ring Jonny Eklund, Teknisk chef och miljökonsult
: 0706-121270

jonny.eklund@kvalitetssanering.se